ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนสายสนับสนุน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนสายสนับสนุน

วันที่ 10 ม.ค. 2020
693 Views

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนสายสนับสนุน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและผู้แทนสายสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์