ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)

วันที่ 22 เม.ย. 2019
423 Views

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ลักษณะที่ ๑ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และลักษณะที่ ๒ ที่เป็นความต้องการหลัก (กรอ.เดิม)

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา (นักเรียนชั้นปีที่ ๒ - ๔ )

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์