ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์"

วันที่ 4 ต.ค. 2021
1,116 Views

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมรองคณบดีฝ่ายต่างๆ เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์" พร้อมกับขอคำปรึกษาการสร้างรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ในรายวิชา "เพชรบุรีศึกษา" เพื่อให้รายวิชาดังกล่าวสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำเป็นหลักสูตร Non-degree

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์