ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 17 มี.ค. 2021
929 Views

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหารฯ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ

1. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทำงาน
2. การ Up Skill และ Re Skill
3. การวางแผนการทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา
4. ค่านิยมองค์กร
5. การขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆสู่การปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการปฎิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์