ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ

วันที่ 8 ก.พ. 2021
146 Views

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) จัดโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ
อบรมหลักสูตร ดิจิทัลระดับวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วอนชนก ไชยสุนทร, รองศาสตราจารย์ กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ หลักการใช้งานพื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การดำเนินด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การวิเคราะห์ตลาดกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์, การสร้างตัวแบบการทำธุรกิจ Business model สำหรับสินค้าชุมชน, การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์, การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขาย, สาธิตการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์, การจัดทำการส่งเสริมการตลาด, เทคนิคการสร้างเนื้อหาชั้นสูงเพื่อประกอบการขาย, การบรรจุเพื่อจัดส่ง และการติดตามสินค้าและบริการ และการจัดทำช่องทางชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์