ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

เรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “Design Thinking” เพื่อพิชิตงานประจำ

วันที่ 5 ก.พ. 2021
666 Views

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “Design Thinking” เพื่อพิชิตงานประจำ และโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง”หลักการ ขั้นตอนและเทคนิคสำหรับการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งจัดควบคู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารบริหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์