ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบคลังหน่วยกิตในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 5 พ.ย. 2020
679 Views

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา และนายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ์ รักษาการเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (G&E Center) เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบคลังหน่วยกิตในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุม อธ 1309 ชั้น 3 สำนักอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์