ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 28 ส.ค. 2020
620 Views

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ เป็นผู้แสดงวิสัยทัศน์ถึงแนวทางการบริหารงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ อาจารย์วรพล พินิจ และอาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์