ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ P2P Lending in Digital Era

วันที่ 10 มี.ค. 2020
462 Views

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 3 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญญโญ และอาจารย์ธิดาทิพย์ ปานโรจน์ จัดโครงการ P2P Lending in Digital Era เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการธุรกิจการเงิน เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรพงศ์ ศักดาพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย ดีเลิศ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์