ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาระบบตามแนวทางของเกณฑ์

วันที่ 6 ม.ค. 2020
85 Views

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาระบบตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาระบบตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx และเสริมสร้างความเข้าใจด้านกระบวนการพัฒนาระบบตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์