ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การศึกษาดูงานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต DBA

วันที่ 5 พ.ย. 2019
652 Views

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์ ดร.กฤษฎา พระประภา และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Institute of Management and Regional Economics (IBR) Lucerne University of Applied Sciences and Arts พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานที่บริษัท คีนน์ จำกัด (KEEEN Limited) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Industrial Ecology Management) และเป็นตัวอย่างการนำผลการวิจัยมาพัฒนาธุรกิจ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์