ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มูลค่าจากของเหลือใช้ และอาหารเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 9 ต.ค. 2019
307 Views

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาในรายวิชาท้องถิ่นศึกษาสอนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ เข้านำเสนอผลงาน Pitching กิจการเพื่อสร้างมูลค่าจากของเหลือใช้ และอาหารเชิงสร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ก่อนจะเริ่มจำหน่ายจริงในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 #Organized by Exhibition & Event Management, Silpakorn University

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์