ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 ก.ย. 2019
300 Views

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์