ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

มอบประกาศนียบัตร HNU International Youth Camp Fall 2019

วันที่ 6 ส.ค. 2019
414 Views

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ HNU International Youth Camp Fall 2019 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ภัตตาคารเวอริเดียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และภาษา ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์