ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ด้วยเทคนิค Gap Analysis

วันที่ 15 ก.ค. 2019
141 Views

ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 งานวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ด้วยเทคนิค Gap Analysis” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการพัฒนาและโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance – AUN QA) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ และอาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์