ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning)

วันที่ 6 มิ.ย. 2019
277 Views

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนยุคดิจิตอล โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรศูนย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอื้อเฟื้อการเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์