ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการ ณ Ming Chuan University

วันที่ 6 มิ.ย. 2019
469 Views

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (คนที่ 1 )อาจารย์ ดร.ศิระ ศรีโยธิน อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา และ อาจารย์พัชรินทร์ พระราช นำนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานด้านการจัดการ ณ Ming Chuan University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์