ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

วันที่ 25 เม.ย. 2019
505 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปี 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่วนหนึ่งของรายวิชา 763427 การจัดการขยะมูลฝอยและวิชา 763430 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ บริษัทวงษ์พาณิชย์ จำกัด จ.พิษณุโลก และ พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์