ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

29

เม.ย.

วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง(กรณียอดเงินคืนไม่เกิน 10,000บาท))

29 เม.ย. 2564 - 29 มิ.ย. 2564
วันที่ 4 ก.พ. 2021
66 Views

วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง(กรณียอดเงินคืนไม่เกิน 10,000บาท))

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์