ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

25

ธ.ค.

วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง

25 ธ.ค. 2563 - 25 ก.พ. 2564
วันที่ 9 ธ.ค. 2020
209 Views

วันขอรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง (กรณียอดไม่เกิน10,000บาท)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์