ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

15

ก.ค.

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น 62

15 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
314 Views

วันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น 62

- วันสุดท้ายของการแก้ผลการศึกษาที่ไม่
สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษา

- วันสุดท้ายที่ผู้สอนรายงานผลการศึกษา
 ที่ไม่สมบูรณ์ (I) ให้กองบริการการศึกษา

กิจกรรมประจำเดือน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์