ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

13

มิ.ย.

วันสุดท้ายรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง

13 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
181 Views

วันสุดท้ายรับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง(ยอดเงินคืนไม่เกิน1,000บาท)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์