ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

24

พ.ค.

รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเอง

24 พ.ค. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
วันที่ 22 พ.ค. 2019
362 Views

รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนรายวิชาด้วยตนเองยอดเงินไม่เกิน (1,000) บาท

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์