ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

21

ม.ค.

รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนด้วยตนเอง

21 ม.ค. 2562 - 8 ก.พ. 2562
วันที่ 25 ม.ค. 2019
400 Views

รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ประกาศปิดและรายวิชาที่นักศึกษาขอถอนด้วยตนเอง(ยอดเงินไม่เกิน 10,000บาท)

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์