ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นายวรวุธร์ หวังสมาแอล ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาเศรษฐศาสดร์และบริหารธุกิจ (ระดับชาติ)

วันที่ 18 ส.ค. 2018
180 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นายวรวุธร์ หวังสมาแอล

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่ได้รับรางวัล บทความระดับดี สาขาเศรษฐศาสดร์และบริหารธุกิจ (ระดับชาติ)

เรื่อง ปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นที่่ส่งผลต่อทัศนคติด้สนการคุณค่าของผู้สูงอายุไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์