เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

4,695 Views

           วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

 

วิสัยทัศน์

 คณะวิชาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย พึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณและ พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

ปรัชญา

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ มีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ พร้อมปรับตัวเข้ากับการ

 เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ  ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา  

 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้นำความรับผิดชอบ

 และจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสังคม

ปณิธาน

 สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศาสตร์ด้านการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับของพื้นที่  ประเทศภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก

 2. พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ  และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  

     และประเทศชาติ

 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชี้นำ และแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4. ส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างองค์กร  และทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์ที่มีความเป็น

     สากล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

 6. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้เพื่อนำมาเป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวสู่เป้าหมายและการพัฒนาคณะฯ

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์