เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

925 Views

                                                                     วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

 

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภูมิภาคอาเซียนและสากล

ปรัชญา

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการจัดการ   มีทักษะภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ พร้อมปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   สามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคิด   สร้างสรรค์ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสังคม

ปณิธาน

 สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศาสตร์ด้านการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับของพื้นที่  ประเทศ  ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก

 2. พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ  และส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชี้นำ และแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4. ส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 5. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสร้างองค์กร  และ ทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์ที่มีความเป็นสากล  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

 6. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้เพื่อนำมาเป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวสู่เป้าหมายและการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์