นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

276 Views
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 
 

รอบที่ 1 
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.graduate.su.ac.th
         หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ คลิกรายละเอียด
         หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คลิกรายละเอียด

รอบที่ 2 รอประกาศการรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.ms.su.ac.th
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University