นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาโท

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

318 Views
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 
 

รอบที่ 1 
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.graduate.su.ac.th
     หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     คลิกรายละเอียด
     หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     คลิกรายละเอียด
          หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ     คลิกรายละเอียด
     

รอบที่ 2  รอประกาศการรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  ถึง 30 มิถุนายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.ms.su.ac.th
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University