Project

โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565

 • 29 ส.ค. 2565
 • 3065

เอกสารเผยแพร่

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

 

จัดโดย: 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

ร่วมกับ 

1. คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: https://hi.kps.ku.ac.th/v2/index.php/th/
2. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: https://www.citu.tu.ac.th
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: https://www.kbu.ac.th/home/fac-phd.php
4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ba.ru.ac.th
5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://ms.nsru.ac.th

 

 

หลักการและเหตุผล

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้สร้างสรรค์บุคลากรที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้บริหารงาน ผู้ให้บริการ นักวิชาและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านทางหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อรับใช้สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยระดับมหภาคไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในวิถีปกติใหม่ 

          คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในทุกระดับปริญญา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตองค์ความรู้ และพัฒนางานด้านวิชาการ ในการแก้ปัญหาในของภาคธุรกิจในระดับท้องถิ่นและสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ” นอกจากนี้ คณะยังคงส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในงานประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

          เพื่อตอบสนองปรัชญาดังกล่าวทางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี  พ.ศ. 2565 : Culture – Service - Logistic in the Ecosystem ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างบรรยากาศและเครือข่ายทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและความสนใจในการพัฒนางานวิจัยอย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยกับทางสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนปละพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 3. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ที่สามารถสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

          สมัครและส่งบทความ จำนวนรวม ไม่เกิน 15 หน้า

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565 

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน  2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม

โทร. 06 5950 3139

หรือ Line ID: 0659503139

สาขาที่เปิดรับผลงาน

 • การท่องเที่ยว / โรงแรม / การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
 • บริหารธุรกิจ / การตลาด / โลจิสติกส์ / การเงินและบัญชี
 • การจัดการมรดกวัฒนธรรมและวัฒนธรรมศึกษา
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 

ข้อกำหนดที่สำคัญ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

Template การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook

ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)

รูปแบบการนำเสนอ ดังนี้
1. Online ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
2. On-Site ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จ.เพชรบุรี

ระยะเวลานำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

 

กำหนดการเปิดรับบทความ

เปิดรับผลงาน:                                       ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ขยายระยะเวลาเปิดรับผลงานถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

การพิจารณาผลงาน:                               1 กันยายน 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน:                      3 พฤศจิกายน 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565

ชำระเงินค่าลงทะเบียน:                            หลังจากได้รับการตอบรับผลงาน

ประชาสัมพันธ์กำหนดการนำเสนอผลงาน       17 พฤศจิกายน 2565

นำเสนอผลงาน:                                    25 พฤศจิกายน 2565

 

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

บุคคลทั่วไป (สำหรับ 1 ท่าน)

ประเภท Online

จำนวน (บาท)

ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน (ผู้แต่ง 1-2 ราย)

ผลงานละ 2,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน (ผู้แต่ง 3 รายขึ้นไป)

ผลงานละ 3,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ผลงานละ 600 บาท

ผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ประเภท On-site

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน (ผู้แต่ง 1-2 ราย)

ผลงานละ 2,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน (ผู้แต่ง 3 รายขึ้นไป)

ผลงานละ 2,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ผลงานละ 600 บาท

ผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน

รายละ 1,200 บาท

 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สำหรับ 1 ท่าน)

ประเภท Online

จำนวน (บาท)

ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ประเภท On-site

จำนวน (บาท)

ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน

 

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ชื่อธนาคาร                                  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ พบ.

หมายเลขบัญชี                             980-2-31718-7

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

1. Online ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

2. On-Site ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลานำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

 

กำหนดการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

เวลา 08.00 – 08.30 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์ และออนไซต์

เวลา 08.30 – 09.00 น.            วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 09.00 – 09.30 น.            พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

                                             กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา 09.30 – 10.30 น.             การบรรยายพิเศษ

                                             โดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (สมาชิกวุฒิสภา)

เวลา 10.30 – 10.50 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.50 – 12.00 น.             การบรรยายพิเศษ

                                             โดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์

                                              รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เวลา 12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.             นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ห้องประชุมย่อย)

เวลา 14.30 – 14.45 น.             รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 14.45 – 16.30 น.             นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ห้องประชุมย่อย ต่อ)

เวลา 16.30 – 16.40 น.             ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันที่ห้องประชุม (ห้องใหญ่)

เวลา 16.30 – 17.00 น.             ประกาศรางวัลบทความวิจัยดีเด่น

          กล่าวปิดงาน

          หมายเหตุ :     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *

 

หมายเหตุ :   

1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน ใบตอบรับ และเกียรติบัตร

    จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร

2. ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อได้นำเสนอผลงาน

    ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และผ่านระบบการประชุมทางไกล เท่านั้น

3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ

   จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

โครงการแนะนำ