Project

โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7

  • 09 พ.ย. 2564
  • 690

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7

ในวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จัดโดย: 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://cmu.to/hccmu

 

ร่วมกับ

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.thea.or.th/2019/

สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://dmhost2.psu.ac.th/~libarts/index.php/9-2014-10-07-07-22-02

สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home

 

หลักการและเหตุผล

             สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและจัดโครงการเครือข่ายศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์การจัดการชุมชนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ทั้งนี้ในปี 2565 ได้รับความอนุเคราะจากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมเป็นภาพ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ่วมกัน อาทิ การบรรยายทางวิชาการ รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นพัฒนาการความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 4 สถาบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จึงดำเนนิการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์      

           ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ในปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์โครงการ

     1. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำวิจัยด้านการจัดการชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท และเอก

         2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์การจัดการชุมชนของคณาจารย์ และนักศึกษา 4 สถาบัน

         3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์ของ 4 สถาบัน

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

        สมัครและส่งบทความ จำนวนรวม ไม่เกิน 15 หน้า เพื่อนำเสนอโครงการเครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์ การจัดการชุมชน ครั้งที่ 9 และโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการ

ส่งบทความได้ที่  http://ms.su.ac.th/mssuconf/home#nav-top-graphic

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

 

สาขาที่เปิดรับผลงาน

บ้านและชุมชน การจัดการชุมชน
ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการชุมชน

 

ข้อกำหนดที่สำคัญ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

Template การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน

 

กำหนดการเปิดรับบทความ

7 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565       เปิดรับผลงาน
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565       ชำระค่าลงทะเบียน (อัตรา 1,200 บาท)
1 กุมภาพันธ์  -   31 มีนาคม 2565      ชำระค่าลงทะเบียน (อัตรา 1,500 บาท)
15 มกราคม - 15 มีนาคม 2565       การพิจารณาผลงาน
24 มีนาคม 2565       แจ้งผลการพิจารณา
31 มีนาคม 2565       กำหนดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
31 มีนาคม 2565       ประชาสัมพันธ์กำหนดการ
9 เมษายน 2565       นำเสนผลงาน

 

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

     ค่าลงทะเบยนนำเสนอผลงาน 

     (สถาบันร่วมจัดฯ)

1,000 บาท

     ค่าลงทะเบียนำเสนอผลงานระดับชาติ

     (นักวิจัย, นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป)

     ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

1,200 บาท

     ค่าลงทะเบียนำเสนอผลงานระดับชาติ  

     (นักวิจัย, นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป)

     ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มีนาคม 2565

1,500 บาท
     นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยกเว้นค่าลงทะเบียน

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เสนอผลงานแบบบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) แบบ Video Conference

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ระยะเวลานำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

หมายเหตุ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน และผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากที่บ้าน         ที่ทำงานหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในวันที่ 9 เมษายน 2565

 

กำหนดการ

เวลา 08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดงาน
เวลา 09.00 – 10.30 น.    การบรรยายพิเศษ
เวลา 10.30 – 11.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 – 12.00 น.    การนำเสนอผลงาน
เวลา 12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.    การนำเสนอผลงาน (ต่อ)
เวลา 14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.00 น.    การนำเสนอผลงาน (ต่อ)
เวลา 16.00 – 16.30 น.    พิธีปิด

 

 

หมายเหตุ :   

1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน ใบตอบรับ และเกียรติบัตร จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

     ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร

2. ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อได้นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้เท่านั้น

3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์

โครงการแนะนำ