Project

โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • 19 เม.ย. 2564
 • 2374

จัดโดย: 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

 

หลักการและเหตุผล

     

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 19 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้สร้างบุคลากร และนักบริหารงานต่าง ๆ จนมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการวิจัย การบริหารจัดการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในทุกระดับปริญญา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตองค์ความรู้ และพัฒนางานด้านวิชาการ ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ” นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

         เพื่อตอบสนองปรัชญาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริม สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

          สมัครและส่งบทความ จำนวนรวม ไม่เกิน 15 หน้า เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 กำหนดส่ง ภายในวันที่ 25  พฤษภาคม 2564 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการ

ส่งบทความได้ที่  http://ms.su.ac.th/mssuconf/home#nav-top-graphic

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม เบอร์โทรศัพท์ 08 5297 8529

สาขาที่เปิดรับผลงาน

 • บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • การเงิน / การบัญชี
 • การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรม / การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
 • การจัดการชุมชน / รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 

ข้อกำหนดที่สำคัญ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

Template การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดการเปิดรับบทความ

เปิดรับผลงาน:                                       ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

การพิจารณาผลงาน:                               ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2564

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน:                      21-31 พฤษภาคม 2564

ชำระเงินค่าลงทะเบียน:                             21-31 พฤษภาคม 2564

ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข:                           25-31 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการนำเสนอผลงาน       1 มิถุนายน 2564

นำเสนอผลงาน:                                    18 มิถุนายน 2564

 

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

บุคลากรภายในคณะ                                ไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภายในคณะฯ)      ไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภายในคณะฯ)       รายละ 1,000 บาท

นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภายในคณะฯ)     รายละ 1,000 บาท

บุคคลทั่วไป (ภายนอกคณะ)                       รายละ 3,000 บาท

ผู้สนใจรับฟังการนำเสนอ                          ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบ Video Conference

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ระยะเวลานำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

หมายเหตุ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน และผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากที่บ้าน         ที่ทำงานหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

กำหนดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

เวลา 08.00 - 09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์

เวลา 09.00 - 09.30 น.         วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

           พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

           กล่าวเปิดงาน

           โดย           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

                           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เวลา 09.30 - 10.30 น.           การบรรยายพิเศษ

                                          เรื่อง “Management in next normal: transformative prospection”

                                          โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช  หัวหน้าพรรคกล้า

เวลา 10.30 - 11.00 น.            ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์ (ห้องนำเสนอผลงานย่อย)

เวลา 11.00 – 12.00 น.            นำเสนอผลงานช่วงที่ 1 

เวลา 12.00 - 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 15.40 น.             นำเสนอผลงานช่วงที่ 2

เวลา 15.40 - 16.00 น.           ผู้นำเสนอและผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน เข้าห้องประชุมออนไลน์ห้องใหญ่

                                          พิธีปิด

 

หมายเหตุ :   

1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน ใบตอบรับ และเกียรติบัตร จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

     ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร

2. ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อได้นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้เท่านั้น

3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

โครงการแนะนำ