Project

โครงการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

 • 27 ก.พ. 2563
 • 3459

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2563


 

 

จัดโดย: 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

 

หลักการและเหตุผล

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 18 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้สร้างบุคลากร และนักบริหารงานต่าง ๆ จนมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการวิจัย การบริหารจัดการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในทุกระดับปริญญา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตองค์ความรู้ และพัฒนางานด้านวิชาการ ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ” นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

     เพื่อตอบสนองปรัชญาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริม สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

 

สาขาที่เปิดรับผลงาน

 • บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • การเงิน / การบัญชี
 • การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรม / การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
 • การจัดการชุมชน / รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 หรือ โทร 08 5297 8529

 

กำหนดการนำเสนอผลงาน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

Template การจัดรูปแบบบทความ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

คำแนะนำ หลังได้รับการตอบรับ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อกำหนดที่สำคัญ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

เล่ม ABSTRACT
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดการเปิดรับบทความ

เปิดรับผลงาน:                                     ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563

การพิจารณาผลงาน:                             ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน:                    เมษายน - พฤษภาคม 2563

ชำระเงินค่าลงทะเบียน:                          พฤษภาคม 2563

ปิดรับผลงานฉบับแก้ไข:                         พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการนำเสนอผลงาน     11 พฤษภาคม 2563

นำเสนอผลงาน:                                   22 พฤษภาคม 2563

 

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรภายในคณะ                                ไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภายในคณะฯ)      ไม่มีค่าใช้จ่าย

นักศึกษาระดับปริญญาโท (ภายในคณะฯ)       รายละ 2,000 บาท

นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ภายในคณะฯ)     รายละ 2,000 บาท

บุคคลทั่วไป (ภายนอกคณะ)                      รายละ 3,000 บาท

ผู้สนใจรับฟังการนำเสนอ                          ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) แบบ Video Conference ผ่านระบบ Google Hangout Meet

ระยะเวลานำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที

หมายเหตุ: ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำเสนอผลงาน และผู้รับฟังการนำเสนอผลงาน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

กำหนดการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เวลา 09.00 09.30 น.            วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

           พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

           กล่าวเปิดงาน

           โดย           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง

                           คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เวลา 09.30 - 09.45 น.            ประกาศรายชื่อผลงานดีเด่น

เวลา 10.00 – 12.00 น.             นำเสนอผลงานช่วงที่ 1 

เวลา 12.00 - 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น.              นำเสนอผลงานช่วงที่ 2

 

หมายเหตุ :   

1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน และเกียรติบัตร จะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร

2. ผู้นำเสนอจะได้รับเกียรติบัตรก็ต่อเมื่อได้นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้เท่านั้น

3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 

 

โครงการแนะนำ