ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบัมล์ภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 5 มี.ค. 2019
42 Views

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2562 ณ สถานประกอบการภายในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ในครั้งนี้ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดการธุรกิจ ในสายการผลิต กลยุทธ์การบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงการศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจ การทำกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง การแก้ปัญหา และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University