Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Veridian Staff

Ms. Janthima Seeparnngoen

Restaurant Supervisor

  • B.B.A. in Hotel and Lodging Business, Silpakorn University
  • M.B.A. in Tourism and Hotel Management, Silpakorn University

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา