Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Veridian Staff

Mr. Vasuta Konsue

Chef de Partie (European Kitchen)

  • B.H.E. in Foods and Nutrition, Rajamangala University of Technology Krungthep South Bangkok Campus

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา