Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Specialists

Prof. Dr. Sakda Punnengpetch

  • B.Ed. (Teaching Thai Language), Chulalongkorn University
  • M.Ed. (Teaching Thai Language), Chulalongkorn University
  • Ph.D. (Speech Communication), University of Durham, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา