Faculty Info

About the Faculty of Management Science

Veridian Staff

ศรายุทธ มณีรัตน์

Guest Service Agent

  • บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วังไกลกังวล)

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา