หลักสูตร ปริญญาตรี

5,707 Views

   มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายกระจายโอกาสการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยลัย ถัดจากวิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

   คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่มีความสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครับ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

 

ปณิธานการศึกษา

 

“สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ”
สีประจำคณะ
สีฟ้าน้ำทะเล
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตร ปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รายละเอียดสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี

การเข้ารับศึกษา

ผ่านกระบวนการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในะดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน หรือผลงานทางวิชาการ และ/หรือมีประสบการณ์การวิจัย

ระบบการศึกษา

1. การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

2. การคิดหน่วยกิต

        2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

        2.2 รายวิชาฝึกปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

        2.3 รายวิชาสัมมนา 1 หน่วยกิต เท่ากับการบรรยายร่วมกับการอภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

        2.4 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 6 สัปดาห์ต่อชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

        2.5 รายวิชาศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 - 4 ชั่วโมงสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ

ระยะเวลาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียน

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การเทียบโอนหน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

coming soon

 

 

 

 

 

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Faculty of Management Science Silpakorn University

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Faculty of Management Science Silpakorn University